Layout C

news

شاید Doomfist شخصیت جدید Overwatch نباشد

در ماه‌های گذشته شایعات و حدس‌های متفاوت و بسیار زیادی بر اساس حضور Doomfist در Overwatch مطرح شده بود اما به نظر می‌رسد که شاید این شایعات نیز چندان. . .

Layout C 1/2 (combined with E)

Layout C 1/2 (combined with E)

Layout C (with load more button)

news

شاید Doomfist شخصیت جدید Overwatch نباشد

در ماه‌های گذشته شایعات و حدس‌های متفاوت و بسیار زیادی بر اساس حضور Doomfist در Overwatch مطرح شده بود اما به نظر می‌رسد که شاید این شایعات نیز چندان. . .

تبلیغات