news

تاریخ برگزاری E3 2014 مشخص شد

gameemag
gameemag

E3 2014 در نیمه ی دوم خرداد 1393 برگزار خواهد شد. این مراسم همانند امسال در تاریخ 20 تا 22 خرداد 93 در نمایشگاه های شهر Los Angles برگزار خواهد شد. این خبر توسط بنری که در شهر Los Angles نصب شده بود منتشر شد، متن این بنر این گونه بود:

در تاریخ 20 تا 22 خرداد 93 شما را دوباره خواهیم دید.

طبق اخباری که درگذشته منتشر شده بود مراسم E3 تا سال 2015 در Los Angles برگزار خواهد شد. از 18 سالی که این مراسم به طور سالانه برگزار شده است، 16 سالش در شهر Los Angles بوده است.

 

تبلیغات