اخبار بازی

Easter Egg شخصیت Desmond Miles در بازی Assassin’s Creed 4

Easter Egg شخصیت Desmond Miles در بازی Assassin’s Creed 4 4

حتما همه شما یادتان هست دزموند پس از قرار دادن دست خود بر روی اپل ناگهان از هوش رفت و مرد. اکنون در نسخه 4 سری اساسین استر اگ مرگ وی منتشر شده است. پس از مرگ دزموند کارکنان ابسترگو با تجهیزات کامل آمده و از نحوه ی بیهوش شدن دزموند عکس گرفته، او را در کاوری قرار داده و برده اند. دست راست دزموند که بر روی اپل قرار گرفته بود تا حدود آرنج به شدت سوخته(سیاه و کبود) بوده است. همچنین کارکنان ابسترگو وسایل و تجهیزات شخص وی را هم ظبط می کنند. حتما می دانید کنکاش زندگی ادوارد توسط استفاده از مموری دزموند انجام شده است. حال این سوال پیش می آید که عقب گرد داستان بازی به خاطر از بین رفتن قسمتی از DNA و حافظه اصلی دزموند پس از برخورد با اپل است؟

نیما هاشمی

نیما هاشمی