اخبار بازی

عرضه Plants vs Zombies: Garden Warfare برای PS4؟

عرضه Plants vs Zombies: Garden Warfare برای PS4؟ 1

حتما یادتان است که بازی PvZ : Garden Warfare یک عنوان “انحصاری” Xbox بود؟ خب ظاهرا دیگر این لقب شایسته این بازی نیست!
طبق گزارش Gematsu، سایت ملی رتبه بندی کشور کره، این بازی را برای PlayStation 4 و Xbox 360 و Xbox One معرفی کرده است.
این بازی برای اولین بار در E3 به عنوان یک شوتر فقط مولتی پلیر سوم شخص و فقط به مقصد Xbox معرفی شد. EA و PoPCap نیز به واضحی بیان کردند که می خواهند بازیهایشان از این به بعد به پلتفرم های موردنظر خودشان که مناسب تر است بیاید.
انتظار می رود که این شوتر جالب در ماه فوریه 2014 (بهمن ماه) برای Xbox 360 و Xbox One عرضه شود و البته این بازی ابتدا برای XBone عرضه می شود.
ضمنا بازی Peggle 2 نیزکه ساخته دست Pop Cap می باشد، با کمی تاخیر به عنوان یک انحصاری موقت برای اکس باکس وان عرضه می شود.

نیما هاشمی

نیما هاشمی

3 نظر

برای ارسال نظرتان اینجا کلیک کنید

ده + پنج =

 • خوبه باز هم برا x 360 میاد من عاشق این بازیم و حالا میخواهم این بازی رو با طعم یه بازی شوتر بچشم

  plants vs zombies: world at war

  save you

  11¶¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111
  1¶¶11¶¶11111111111111111111111111111111111111
  ¶¶11¶¶111111111111111111111111111111111111111
  ¶¶1¶¶1111111111111111111111111111111111111111
  ¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111111111
  1¶¶111111111111111111111111111111111111111111
  11¶¶1111¶¶11111111111111111111111111111111111
  111¶11¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111
  11111¶¶11¶¶¶111111111111111111111111111111111
  1111¶¶¶1111¶¶¶1111111111111111111111111111111
  111¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶11111111111111111111111111111
  1111¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶111111111111111111111111111
  111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶111111111111111111111111
  11111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1111111111111111111111
  11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111111111111111111
  1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶11111111111111111
  111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶11111111111111
  111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111
  1111111111111111111¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶111111
  1111111111111111111¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶11111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1¶¶1¶¶¶1111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11¶¶111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
  1111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶11
  111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶
  111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶111¶¶
  111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶11111¶¶¶1111
  111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶¶111111¶¶111
  111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶11¶1111
  111111111111111111111111¶¶¶¶11¶11¶1¶¶¶¶1¶¶111
  11111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶1¶111
  1111111111111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1¶¶11
  111111111111111111111111111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1¶¶11
  111111111111111111111111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶11
  111111111111111111111111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶111
  11111111111111111111111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶111
  11111111111111111111111111111¶11¶¶¶¶¶¶¶1¶¶111
  1111111111111111111111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶11¶¶111
  1111111111111111111111111111¶¶¶1111¶¶¶1¶¶1111
  111111111111111111111111111111¶¶¶¶1111¶¶¶

  جو بازی های سوروایور هورور گرفتم