برچسب - disappointed games

disappointed games

در نسل حاضر دیدن کنسولهای خانگی که به سالهای آخرش نزدیک می شود بازیهای ضعیف زیادی دیده شدند. برخی از این بازیها به طور قطع قبل از عرضه امید زیادی به آنها می رفت ولی بعد از عرضه چنان نا امید کننده ظاهر شدند که تمامی تفکرات قبل از عرضه را کاملا به هم. . .

متن کامل