برچسب - Travis Strikes Back

20 بازی

هرچند بسیاری اعتقاد دارند که در این نسل تعداد بازی‌های ساخته شده کاهش یافته اما با نگاهی به بازار عناوین مستقل می‌توان متوجه شد که شاید توسعه بازی‌های بزرگ به خاطر هزینه کند شده باشد اما این مسئله برای سازندگان مستقل یا تولیدات کم‌هزینه صدق نکرده و. . .

متن کامل