برچسب - Otherside Entertainment

System Shock 3

شرکت OtherSide Entertainment و Tencent Holdings برای توسعه System Shock 3 با یکدیگر همکاری خواهند کرد. بعد از اینکه آینده این پروژه مبهم به نظر می رسید، اعلام شد که Tencent Holdings برای سریع تر شدن کار و جلوگیری از اتلاف وقت دست به کار شده است. . .

متن کامل