برچسب - ایران

یادداشت

وطنم ایران!!!

وطنم، ایران!!! چند کلمه در این چند روز برای ما تغییراتی بسیار اساسی داشت. این کلملات را برای شما مینویسیم. برای ما این کلمات به صورت بنیادین دچار تغییرات شده. شما را نمیدانیم. ولی با کمی فکر کردن شاید برای شما هم تغییراتی در مفاهیم آنها ایجاد شود. . .

متن کامل