برچسب - Square Enix

تهدید به مرگ به خاطر گم شدن در بازی

مرد 40 ساله ای به خاطر فرستادن نامه تهدید آمیز به square Enix ژاپن دستگیر شد. تهدید به مرگ به خاطر گم شدن در بازی انجام گرفته و این شخص چون در بازی به مشکل خورده بود و از بازی خوشش نیامده بود نامه ای تهدید آمیز برای این کمپانی ارسال کرده. وی جی مگ:. . .

متن کامل